Islamic-greeting

การไหว้แบบอิสลาม

December 24, 2018 admin 0

การทักทายแบบชาวมุสลิมมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง โดยตามปกติแล้วเมื่อชาวมุสลิมเจอกัน ก็จะทักทายกันด้วยคำว่า ‘Assalamualaikum’ และสัมผัสมือทางขวาของแต่ล่ะฝ่ายตอบกัน โดยผู้ชายจะสัมผัสมือกับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะสัมผัสมือกับมือของผู้หญิงด้วยกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมุสลิมเจอกันก็ต้องทักทายตามที่สั่งสอนกันมาจะนำเอาประเพณีนิยมของศาสนาอื่นมาปฏิบัติไม่ได้เด็ดขาด ส่วนวิธีทักทายระหว่างชาวมุสลิมกับผู้คนต่างศาสนานั้นถ้าทำตามแบบความเป็นมาของชาวไทย ก็คือกล่าวคำว่า ‘สวัสดี’ และยกมือไหว้ โดยคำอธิบายในข้อนี้ขอจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักทายด้วยคำว่าสวัสดีกับยกมือไหว้ สำหรับการทักทายตามประเพณีของไทย คือ กล่าวคำว่า ‘สวัสดี’ เป็นการอวยพรให้ผู้รับมีความสุขความเจริญ มีความเจริญราบรื่น มีโชคลาภ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี […]