Islamic-marriage-process

พิธีการและขั้นตอนการแต่งงานของศาสนาอิสลาม

February 13, 2018 admin 0

การนับถือศาสนาของแต่ละคนนอกจากจะมีไว้เพื่อปฏิบัติตามคำสอนและดำเนินการตามแนวทางรวมถึงมีไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังหมายถึงขั้นตอนบางประการของการใช้ชีวิตที่ต้องดำเนินตามหลักของศาสนานั้นๆ ด้วย เช่น การแต่งงานก็เป็นอีกพิธีการสำคัญในชีวิตที่จำเป็นต้องมีเรื่องพิธีทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งศาสนาอิสลามก็เป็นอีกศาสนาที่มีคนนับถือจำนวนมากทำให้พิธีการและขั้นตอนการแต่งงานของศาสนาอิสลามก็มีความน่าสนใจไม่น้อย พิธีการและขั้นตอนการแต่งงานของผู้นับถือศาสนาอิสลาม การสู่ขอ – ในอดีตฝ่ายชายจะให้ญาติผู้ใหญ่หญิงล้วนเป็นผู้ไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเมื่อตกลงก็กำหนดงานหมั้น การตอบตกลงจะไม่ขอความเห็นลูกสาว ทว่าปัจจุบันการสู่ขอ พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายต้องไปสู่ขอกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงพร้อมขนมกับผลไม้ เมื่อถึงก็จะกล่าวว่า “มีธุระ ที่จะปรึกษาขอด้วย” พร้อมสอบถามหญิงที่ไปสู่ขอว่า “มีคู่หรือยัง” ถ้าตอบไม่มีก็จะกล่าวว่าต้องการสู่ขอให้ใคร ฝ่ายหญิงจะไม่ตอบตกลงทันทีและไม่ตอบใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะปรึกษากันระหว่างญาติ 7 วัน แล้วอาจส่งคนไปบอกกรณีตกลงถ้าไม่ตกลงก็เงียบไป […]