The-Doctrine-of-Allah

วิธีการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์

January 22, 2018 admin 0

ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่ปัจจุบันนี้มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากจากทั่วโลกเป็นศาสนาเอกเทวนิยมถูกบัญญัติหลักคำสอนเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งสาวกทั้งหลายเชื่อว่านี่เป็นพระวจนะคำต่อคำของพระอัลลอฮ์โดยคนอิสลามมักเรียกแทนตัวเองว่า มุสลิม จะว่ากันตามหลักการแล้วการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ก็มีด้วยกันอยู่หลายเรื่องเหมือนกับศาสนาอื่นๆ ที่มีคำสอนต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้นับถือได้ยึดปฏิบัติตาม แต่ถ้าหากจะว่ากันตามหลักกว้างๆ ของศาสนาอิสลามแล้ววิธีการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ก็มีด้วยกันหลัก 3 ประการ แนวทางการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ หลักศรัทธา – หากมีสามัญสำนึกและสติปัญญาจะพบว่าทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มิได้เกิดขึ้นมาจากตัวของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งใดบังเกิดสิ่งใดไม่บังเกิด พระเจ้าถือเป็นผู้บริหารสรรพสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจและความรอบรู้อันไร้ขอบเขต ทรงได้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เข้าใจกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติ มีการขับเคลื่อนระบบจักรวาลด้วยความละเอียดอ่อน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย ไม่มีสิ่งไหนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร้สาระตามหลักศรัทธาดังกล่าวสามารถแย่งแยกเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ได้ดังนี้ ศรัทธาว่าพระอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาในเหล่าบรรดาคัมภีร์เล่มต่างๆ ที่พระอัลลอฮ์ได้ประธานลงมาให้ตั้งแต่อดีต อาทิ อินญีล, เตารอด, […]