นิกายของศาสนาอิสลาม

Islamic

ศาสนาอิสลามนับเป็นหนึ่งในศาสนาที่สำคัญมีผู้คนนับถือมากที่สุดทั่วโลก ก่อเกิดมาตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ.570 ในดินแดนแถบตะวันออกกลาง ศาสนาอิสลามนั้นมีการแบ่งนิกายกันออกเป็น 4 นิกาย ได้แก่ นิกายซุนนี นิกายชีอะห์ นิกายคาวาริจ นิกายซูฟี แต่ละนิกายมีความแตกต่างกันดังนี้คือ

1 นิกายซุนนี

นิกายซุนนีเป็นนิกายที่มีชาวมุสลิมนับถือมากที่สุดถ้าเทียบกับนิกายทั้ง 4 แห่งศาสนาอิสลาม คือมีประชากรทั่วโลกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีอยู่ประมาณถึงกว่า 700 ล้านคน โดยเฉพาะที่พบมากคือในประเทศตุรกี แอฟริกา ซาอุดิอารเบีย มุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนิเซีย รวมถึงมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็นับถืออิสลามนิกายซุนนีเช่นกัน นิกายซุนนีนั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างจากนิกายอื่นก็คือ เป็นนิกายที่เคร่งครัดในการปฎิบัติและยึดจารีตแบบโบราณดั้งเดิมของอิสลามไว้ทั้งหมด คำว่าซุนนี มีความหมายว่าจารีตหรือมรรคา คือการปฎิบัติที่ตรงแบบแผน นิกายซุนนีจะไม่มีอิหม่ามปกครอง ทุกคนที่นับถือนิกายซุนนี ชาวมุสลิมซุนนีถือว่าเป็นผู้นับถือเท่าเทียมกัน

2 นิกายชีอะห์

เป็นนิกายที่มีความยึดมั่นในเอกภาพของพระอัลลอฮ์และมีความเชื่อว่าศาสดามูฮัมมัดนั้นมีการแต่งตั้งผู้สืบทอดเป็นตัวแทนไว้ คือท่านอาลี และยังเชื่อว่ามีอิหม่ามเพื่อเป็นตัวแทนสื่อกลางระหว่างอัลลอฮ์และชาวมุสลิม นี่เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนของนิกายชีอะห์ ประเทศที่มีมุสลิมนับถืออิสลามนิกายชีอะห์จำนวนมากได้แก่ เลบานอน อิรัก อิหร่าน ตุรกี บาเรน อาเซอร์ไบจัน มีบางส่วนในมาเลเซีย บางส่วนในประเทศไทย

3 นิกายคาวาริจญ์

นิกายคาวาริจญ์จะว่าไปแล้วนับได้ว่าเป็นนิกายนิกายแรกของศาสนาอิสลาม คำว่าคาวาริจญ์แปลว่า ผู้ที่แยกตัวออก มุสลิมในกลุ่มนิกายคาวาริจญ์ เริ่มมาจากความไม่พอใจในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญของศาสนาอิสลามที่เรียกกันว่าตำแหน่งคอลิฟะฮ์ เป็นตำแหน่งสูงสุดของศาสนาอิสลาม นิกายคาวาริจญ์มีความต้องการให้การคัดเลือกตำแหน่งคอลิฟะฮ์เป็นไปอย่างเสรี โดยให้คนมุสลิมทั่วโลกเป็นผู้เลือก ในสายตาของชาวมุสลิมทั่วไปที่อยู่ในนิกายอื่นๆ มองว่าชาวมุสลิมนิกายคาวาริจญ์เป็นพวกหัวรุนแรง นอกคอก ในขณะที่มุสลิมจำนวนหนึ่งมองว่าคาวาริจไม่ใช่นิกาย ไม่ถูกนับว่าเป็นชาวมุสลิมด้วยซ้ำ มีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายคาวาริจญ์อยู่ไม่มากนัก พบในประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออก กลุ่มประเทศตะวันออกกลางบางส่วน

4 นิกายซูฟี

เป็นนิกายของชาวมุสลิมที่มีความเชื่อว่า พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสิ่งที่เร้นลับ ญาณทิพย์และความหยั่งรู้ให้กับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม และมีกระแสแห่งความเร้นลับที่วิ่งเข้าสู่จิตเป็นพิเศษ เป็นนิกายที่เชื่อเรื่องเร้นลับและนิยมที่จะมีการใช้ชีวิตแบบสมถะ มุ่งทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แด่พระเจ้า คำว่าซูฟี แปลว่า ขนสัตว์สืบเนื่องมาจากการนุ่งห่มขนสัตว์ของคนในนิกายซูฟีนั่นเอง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือนิกายทั้ง 4 ของศาสนาอิสลามที่มีอยู่ในปัจจุบัน