การไหว้แบบอิสลาม

Islamic-greeting

การทักทายแบบชาวมุสลิมมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง โดยตามปกติแล้วเมื่อชาวมุสลิมเจอกัน ก็จะทักทายกันด้วยคำว่า ‘Assalamualaikum’ และสัมผัสมือทางขวาของแต่ล่ะฝ่ายตอบกัน โดยผู้ชายจะสัมผัสมือกับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะสัมผัสมือกับมือของผู้หญิงด้วยกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมุสลิมเจอกันก็ต้องทักทายตามที่สั่งสอนกันมาจะนำเอาประเพณีนิยมของศาสนาอื่นมาปฏิบัติไม่ได้เด็ดขาด

ส่วนวิธีทักทายระหว่างชาวมุสลิมกับผู้คนต่างศาสนานั้นถ้าทำตามแบบความเป็นมาของชาวไทย ก็คือกล่าวคำว่า ‘สวัสดี’ และยกมือไหว้ โดยคำอธิบายในข้อนี้ขอจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักทายด้วยคำว่าสวัสดีกับยกมือไหว้

สำหรับการทักทายตามประเพณีของไทย คือ กล่าวคำว่า ‘สวัสดี’ เป็นการอวยพรให้ผู้รับมีความสุขความเจริญ มีความเจริญราบรื่น มีโชคลาภ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี โดยใช้เป็นคำอวยพรเมื่อเจอกันโดยเป็นชาวมุสลิมด้วยกัน ก็ต้องใช้คำอิสลามคือการกล่าวคำว่า ‘Assalamualaikum’โดยเป็นทั้งคำทักทายรวมทั้งคำอวยพรให้กันและกัน

ส่วนการทักทายด้วยการยกมือไหว้ สำหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม จุดประสงค์ของการยกมือไหว้ก็มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงความเคารพแก่ผู้ใด ถ้าแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ก็ต้องประกบฝ่ามือทั้งสองข้างยกขึ้นติดกับหน้าผาก หรือปลายนิ้วโป้งต้องอยู่ระหว่างคิ้ว พร้อมก้มศีรษะเพียงเล็กน้อย ถ้าผู้แสดงความเคารพเป็นผู้ชาย กระทำต่อผู้หญิงก็จะเป็นการประกบฝ่ามือทั้ง 2 ข้างยกขึ้น จรดปลายจมูกรวมทั้งก้มศีรษะลงเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน ขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม อันเป็นประเพณีของเชื้อสายอื่น ซึ่งไม่ขัดกับหลักการของศาสนา เพียงแต่มีข้อแนะนำว่า ต้องระมัดระวังเรื่องการองศาของการก้มศีรษะด้วย เนื่องจากถ้าก้มต่ำจนเกินไปจนอยู่ในท่าเดียวกันกับรุกัวอ์ ก็ไม่ผ่านการต้องห้าม นอกจากนี้วิธีไหว้พระสงฆ์ , พระพุทธรูป , พิธีกรรมไหว้ครู ตลอดจนวิธีตั้งจิตอธิฐาน ซึ่งเป็นการประกบฝ่ามือทั้ง 2 ข้างยกขึ้นจรดปลายคาง หรือวางมือไว้ตรงบริเวณหน้าอก โดยจะมีหรือไม่มีดอกไม้ธูปเทียนมาประกอบการไหว้หรือไม่ก็ตาม สำหรับการไหว้เช่นนี้จัดเป็นทั้งประเพณีและพิธีทางศาสนาพุทธ โดยชาวมุสลิมจะนำวิธีเช่นนี้มากระทำไม่ได้เด็ดขาด เนื่องจากเป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ของตน แน่นอนว่าไม่ใช่การไหว้ในลักษณะนี้เพียงอย่างเดียว หากแต่การกระทำอันใดก็ตามที่เป็นประเพณีทางศาสนาอื่นๆใดก็ตามบนโลกใบนี้ ชาวมุสลิมก็นำมาถือปฏิบัติไม่ได้ เพราะผิดกับหลักการของศาสนา แต่ถ้าเป็นมารยาททางสังคมก็ไม่ผิดอะไร